Animal Hair

Animal Hair
Yak Hair - Straight, hairlength 15 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 15 cm
61,88 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 20 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 20 cm
70,21 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 25 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 25 cm
76,16 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 30 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 30 cm
82,11 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 35 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 35 cm
90,44 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 40 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 40 cm
99,96 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 45 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 45 cm
103,53 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 50 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 50 cm
116,62 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 55 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 55 cm
129,71 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair - Straight, hairlength 60 cm
Yak Hair - Straight
hairlength 60 cm
140,42 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair From The Belly - Straight, hairlength 15 cm
Yak Hair From The Belly - Straight
hairlength 15 cm
57,12 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair From The Belly - Straight, hairlength 20 cm
Yak Hair From The Belly - Straight
hairlength 20 cm
78,54 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Yak Hair From The Belly - Straight, hairlength 25 cm
Yak Hair From The Belly - Straight
hairlength 25 cm
97,58 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Angora-Hair (Mohair) - Straight, hairlength 10 cm
Angora-Hair (Mohair) - Straight
hairlength 10 cm
32,13 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Angora-Hair (Mohair) - Straight, hairlength 15 cm
Angora-Hair (Mohair) - Straight
hairlength 15 cm
42,84 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Angora-Hair (Mohair) - Straight, hairlength 20 cm
Angora-Hair (Mohair) - Straight
hairlength 20 cm
52,36 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Angora Hair (Mohair), White - Straight, hairlength 10 cm
Angora Hair (Mohair), White - Straight
hairlength 10 cm
17,85 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Angora Hair (Mohair), White - Straight, hairlength 15 cm
Angora Hair (Mohair), White - Straight
hairlength 15 cm
28,56 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Angora Hair (Mohair), White - Straight, hairlength 20 cm
Angora Hair (Mohair), White - Straight
hairlength 20 cm
40,46 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Horsetail hair, dyed
Horsetail Hair, Dyed
from 36,89 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
Horsetail hair, dyed
Horsetail Hair, Raw White
from 24,40 EUR
incl. 19% tax excl. Shipping costs
1 to 21 (from a total of 21)